ATPS
­čôÄ Politica de Confiden╚Ťialitate

­čôÄ Politica de Confiden╚Ťialitate

Operatorul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Asociatia Tinerilor Pedagogi din Sibiu, cu sediul ├«n Jude╚Ťul Sibiu, Localitatea Sibiu, Strada Frezorilor, nr. 50, identificat─â cu CUI: 41483751, este operator de date cu caracter personal ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016, actualizat prin Rectificarea publicat─â ├«n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din data de 23 mai 2018.

├Äncep├ónd cu data de 25 mai 2018, a intrat ├«n vigoare Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date, care se aplic─â de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dore╚Öte crearea unui cadru legislativ unitar ╚Öi uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Defini╚Ťii

 Date cu caracter personal ÔÇô ├«nseamn─â orice informa╚Ťii privind o persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â (“persoana vizat─â”); o persoan─â fizic─â identificabil─â este o persoan─â care poate fi identificat─â, direct sau indirect, ├«n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num─âr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit─â╚Ťii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 Prelucrare ÔÇô ├«nseamn─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f─âr─â utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea.

 Operator ÔÇô ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care, singur sau ├«mpreun─â cu altele, stabile╚Öte scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci c├ónd scopurile ╚Öi mijloacele prelucr─ârii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prev─âzute ├«n dreptul Uniunii sau ├«n dreptul intern.

 Persoan─â ├«mputernicit─â de operator ÔÇô ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care prelucreaz─â datele cu caracter personal ├«n numele operatorului.

 Parte ter╚Ť─â ÔÇô ├«nseamn─â o persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritate public─â, agen╚Ťie sau organism altul dec├ót persoana vizat─â, operatorul, persoana ├«mputernicit─â de operator ╚Öi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator, sunt autorizate s─â prelucreze date cu caracter personal.

 Consim╚Ť─âm├ónt al persoanei vizate ÔÇô ├«nseamn─â orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate.

 ├Änc─âlcarea securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal ÔÇô ├«nseamn─â o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii care duce, ├«n mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat─â a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«ntr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Principii legate de Prelucrarea Datelor cu Caracter Persoanal

(1) Datele cu caracter personal sunt:

ԝƠprelucrate ├«n mod legal, echitabil ╚Öi transparent fa╚Ť─â de persoana vizat─â;

ÔťĆ colectate ├«n scopuri determinate, explicite ╚Öi legitime ╚Öi nu sunt prelucrate ulterior ├«ntr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

ÔťĆ adecvate, relevante ╚Öi limitate la ceea ce este necesar ├«n raport cu scopurile ├«n care sunt prelucrate;

ÔťĆ exacte ╚Öi, ├«n cazul ├«n care este necesar, s─â fie actualizate; trebuie s─â se ia toate m─âsurile necesare pentru a se asigura c─â datele cu caracter personal care sunt inexacte, av├ónd ├«n vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt ╚Öterse sau rectificate f─âr─â ├«nt├órziere;

ÔťĆ p─âstrate ├«ntr-o form─â care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioad─â care nu dep─â╚Öe╚Öte perioada necesar─â ├«ndeplinirii scopurilor ├«n care sunt prelucrate datele;

ÔťĆ prelucrate ├«ntr-un mod care asigur─â securitatea adecvat─â a datelor cu caracter personal, inclusiv protec╚Ťia ├«mpotriva prelucr─ârii neautorizate sau ilegale ╚Öi ├«mpotriva pierderii, a distrugerii sau a deterior─ârii accidentale, prin luarea de m─âsuri tehnice sau organizatorice corespunz─âtoare.

Scopul Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal

(1). Prelucrarea este legal─â numai dac─â ╚Öi ├«n m─âsura ├«n care se aplic─â cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele condi╚Ťii:

 ÔťĆ persoana vizat─â ╚Öi-a dat consim╚Ť─âm├óntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

ԝƠprelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract la care persoana vizat─â este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate ├«nainte de ├«ncheierea unui contract;

ԝƠprelucrarea este necesar─â ├«n vederea ├«ndeplinirii unei obliga╚Ťii legale care ├«i revine operatorului;

ԝƠprelucrarea este necesar─â ├«n scopul intereselor legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â, cu excep╚Ťia cazului ├«n care prevaleaz─â interesele sau drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit─â protejarea datelor cu caracter personal, ├«n special atunci c├ónd persoana vizat─â este un copil.

Durata Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal

ԝƠdatele cu caracter personal vor fi p─âstrate at├óta timp c├ót este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Destinatar ÔÇô ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dac─â este sau nu o parte ter╚Ť─â. Cu toate acestea, autorit─â╚Ťile publice c─ârora li se pot comunica date cu caracter personal ├«n cadrul unei anumite anchete ├«n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de c─âtre autorit─â╚Ťile publice respective respect─â normele aplicabile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor, ├«n conformitate cu scopurile prelucr─ârii.

Drepturile persoanei vizate

Conform GDPR, persoanele vizate își exercita următoarele drepturi:

ÔťĆ Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizat─â are dreptul de a ob╚Ťine din partea operatorului o confirmare c─â se prelucreaz─â sau nu date cu caracter personal care o privesc ╚Öi, ├«n caz afirmativ, acces la datele respective ╚Öi la urm─âtoarele informa╚Ťii:

a) scopurile prelucr─ârii;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari c─ârora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaz─â s─â le fie divulgate, ├«n special destinatari din ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaz─â c─â vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dac─â acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceast─â perioad─â;

e) existen╚Ťa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ╚Ötergerea datelor cu caracter personal ori restric╚Ťionarea prelucr─ârii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizat─â sau a dreptului de a se opune prelucr─ârii;

f) dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fa╚Ťa unei autorit─â╚Ťi de supraveghere;

g) ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizat─â, orice informa╚Ťii disponibile privind sursa acestora;

h) existen╚Ťa unui proces decizional automatizat incluz├ónd crearea de profiluri, precum ╚Öi, cel pu╚Ťin ├«n cazurile respective, informa╚Ťii pertinente privind logica utilizat─â ╚Öi privind importan╚Ťa ╚Öi consecin╚Ťele preconizate ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â;

 ÔťĆ Dreptul de rectificare

Persoana vizat─â are dreptul de a ob╚Ťine de la operator, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; ╚Üin├óndu-se seama de scopurile ├«n care au fost prelucrate datele, persoana vizat─â are dreptul de a ob╚Ťine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declara╚Ťii suplimentare;

 ÔťĆ Dreptul la ╚Ötergerea datelor (ÔÇŁdreptul de a fi ╚ÖterseÔÇŁ)

(1) Persoana vizat─â are dreptul de a ob╚Ťine din partea operatorului ╚Ötergerea datelor cu caracter personal care o privesc, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, iar operatorul are obliga╚Ťia de a ╚Öterge datele cu caracter personal f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate ├«n cazul ├«n care se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizat─â ├«╚Öi retrage consim╚Ť─âm├óntul pe baza c─âruia are loc prelucrarea, ╚Öi nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) persoana vizat─â se opune prelucr─ârii ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea sau persoana vizat─â se opune prelucr─ârii;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale care revine operatorului ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub inciden╚Ťa c─âruia se afl─â operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate ├«n leg─âtur─â cu oferirea de servicii ale societ─â╚Ťii informa╚Ťionale;

 ÔťĆ Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii

 (1) Persoana vizat─â are dreptul de a ob╚Ťine din partea operatorului restric╚Ťionarea prelucr─ârii ├«n cazul ├«n care se aplic─â unul din urm─âtoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegal─â, iar persoana vizat─â se opune ╚Ötergerii datelor cu caracter personal, solicit├ónd ├«n schimb restric╚Ťionarea utiliz─ârii lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ├«n scopul prelucr─ârii, dar persoana vizat─â i le solicit─â pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â;

sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 ÔťĆ Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizat─â are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc ╚Öi pe care le-a furnizat operatorului ├«ntr-un format structurat, utilizat ├«n mod curent ╚Öi care poate fi citit automat ╚Öi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, f─âr─â obstacole din partea operatorului c─âruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, ├«n cazul ├«n care:

a) prelucrarea se bazeaz─â pe consim╚Ť─âm├ónt;

și

b) prelucrarea este efectuat─â prin mijloace automate;

ԝƠDreptul la opozi╚Ťie

(1) ├Än orice moment, persoana vizat─â are dreptul s─â se opun─â, din motive legate de situa╚Ťia particular─â ├«n care se afl─â, prelucr─ârii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv cre─ârii de profiluri pe baza respectivelor dispozi╚Ťii. Operatorul nu mai prelucreaz─â datele cu caracter personal, cu excep╚Ťia cazului ├«n care operatorul demonstreaz─â c─â are motive legitime ╚Öi imperioase care justific─â prelucrarea ╚Öi care prevaleaz─â asupra intereselor, drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanei vizate sau c─â scopul este constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â;

 ÔťĆ Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizat─â are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat─â sau o afecteaz─â ├«n mod similar ├«ntr-o m─âsur─â semnificativ─â;

(2) Alineatul (1) nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

b) este autorizat─â prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic─â operatorului ╚Öi care prevede, de asemenea, m─âsuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor legitime ale persoanei vizate;

sau

c) are la baz─â consim╚Ť─âm├óntul explicit al persoanei vizate;

Dreptul operatorului de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Ne rezerv─âm dreptul, ├«n totalitate ╚Öi la discre╚Ťia noastr─â, s─â aducem actualiz─âri, schimb─âri, s─â ├«nlocuim sau s─â modific─âm aceast─â Politic─â de Confiden╚Ťialitate f─âr─â vreo notificare.

Este responsabilitatea dumneavostr─â s─â verifica╚Ťi fiecare schimbare, ├«nlocuire, actualizare sau modificare de politic─â.

De asemenea, prin navigarea dumneavoastr─â pe site dup─â ce a fost actualizat─â, schimbat─â, ├«nlocuit─â sau modificat─â Politica de Confiden╚Ťialitate, constituie acceptul dumneavoastr─â.

V─â pute╚Ťi exercita drepturile mai sus men╚Ťionate printr-o cerere scris─â, datat─â ╚Öi semnat─â pe care o trimite╚Ťi operatorului de prelucrare a datelor personale la adresa de e-mail: atpsibiu@gmail.com.